Octoblur 2021: 35. Society (1989)

Octoblur 2021: 35. Society (1989)
Videopolis URL: https://medialifecrisis.com/videopolis.html?vmt=Society&vmy=1989&vmd=Brian+Yuzna&q=Society+1989+movie

1980s, 3-Star Movies, 2-Star Movies, Body horror