Kathryn Bigelow

PopGap #01: Zero Dark Thirty (2012) 26 January 2015
PopGap #17: Movie Slot Machine v2 30 April 2016
PopGap #17: Movie Slot Machine v2 —Completed! 31 May 2016
PopGap #17: Point Break (1991) 24 May 2016